VAT wpłata zawyżonego podatku na konto

Przepisy o split paymencie obowiązują od 1 lipca.

 Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty, np. wyższej niż należny podatek i jak nabywca może odzyskać te środki.

Zdaniem MF w przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT. Kontrahenci mogą uzgodnić, że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego. Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej faktury będzie wystawiona korekta – wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT.

zapowiedź obniżonego ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. 

Niższe składki zapłacą firmy, których roczny przychód nie przekroczy wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. A to oznacza miesięczny limit w wysokości 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia. W tym roku ten próg wyniósłby 5250 zł, a w przyszłym prawdopodobnie ok. 5500 zł. Firmy, które osiągną wyższe przychody, będą płacić składki według obecnych zasad.

Wysokość przychodu to jednak nie jedyny warunek skorzystania z nowej preferencji. Ustawa wyraźnie określa warunki:

– uzyskiwanie przychodu nieprzekraczającego w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (w przypadku rozpoczęcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego, limit przychodów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu);

– niekorzystanie równocześnie z preferencyjnej podstawy wymiaru składek dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (tzw. mały ZUS);

– prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez min. 60 dni;

– niewykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Ponadto osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą będzie mogła korzystać z nowego mechanizmu przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Dodatkowo z regulacji zostały wyłączone osoby, do których w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Ile wyniosą składki?

Przedsiębiorcy, którzy liczą na składki rzędu 30-50 zł, będą rozczarowani. Nie będzie bowiem groszowych składek. Jak podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza co miesiąc do ZUS 1232,16 zł, czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach jego składka ZUS wyniesie niecałe 660 zł. To będzie najniższa możliwa składka.

oprocentowanie konta VAT

Rachunek VAT może być oprocentowany.  Odsetki od środków znajdujących się na rachunku VAT zwiększają jednak saldo rachunku rozliczeniowego, a nie rachunku VAT.  Środki na rachunku VAT mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na ściśle określone w ustawie cele.

zachęty do stosowania podzielonej płatności

Zachęty ustawowe dla stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności nie jest obowiązkowy.

Te zachęty są następujące:

odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 105a u.p.t.u.,

odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego,

brak stosowania podwyższonych (do 150% standardowej stawki) odsetek od zaległości podatkowych w VAT,

przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Wyrok NSA dot darowizn

Darczyńca musi wydać polecenie co do celu przeznaczenia przekazywanej kwoty. Obdarowany musi takie polecenie wypełnić. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

nowe zmiany nadchodzą

Dzienny wyciąg z konta firmy już od 1 września ?

Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej na przedsiębiorców nałożony zostanie kolejny obowiązek. Zmiany, które mają wejść w życie 1.09.2017 r. spowodują, że na podatnikach będzie spoczywać obowiązek codziennego przekazywania za pośrednictwem banków wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w SKOK-ach. Informacje te będą trafiały bezpośrednio do Szefa KAS