zmiany w prawie pracy od 4 maja 2019 r

Od 4 maja 2019 r. pracodawcy wystarczy  od osoby przyjmowanej do pracy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku uzyskane od poprzedniego pracodawcy.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy oraz osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Od 4 maja 2019 r. pracodawca uzyskał prawo do żądania od ww. osób aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Podstawa prawna:

art. 229 § 1(3), 7, 7(1) kodeksu pracy

Należności z tytułu faktur wystawionych przez spadkodawcę, wypłacone spadkobiercom

Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) – dalej u.p.s.d., dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

W świetle tego przepisu w przedstawionej sytuacji dłużnik nie musi w żaden sposób opodatkowywać wskazanej należności. Obowiązany jest jedynie poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spadkobierców o dokonanej wypłacie oraz jej wysokości (w terminie 14 dni od dnia wypłaty). Informacja ta może mieć dowolną formę pisemną, gdyż nie ma obowiązującego jej wzoru.

Boże Narodzenie

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. 

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 


 Życzy Kancelaria Radcy Prawnego LEX Zbigniew Łątka i załogą

2019 zmiany w ZUS

Składki ZUS od Nowego 2019 roku

Składki ZUS wyliczane od przychodu miały być ulgą dla sporej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Tymczasem okazuje się, że ustawodawca wprowadził do przepisów sporo wykluczeń. Aby móc płacić mniejsze składki, należy wypełnić określone warunki. Jeśli przedsiębiorca nie spełni choćby jednego z nich, nie będzie mógł skorzystać z tej możliwości.

Limit przychodu

Pierwszym i podstawowym warunkiem jest limit przychodu. Aby przedsiębiorca mógł w 2019 r. opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, jego przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 63 000 zł netto. Przy stałych przychodach daje to limit miesięczny w wysokości 5250 zł netto. W dodatku jedynie przedsiębiorcy opłacający duży ZUS mogą rozważać płacenie składek od przychodu.

Limit czasu prowadzenia działalności

Jeśli w 2018 r. działalność była prowadzona tylko przez część roku, np. ze względu na jej zawieszenie lub założenie w trakcie roku, limit przychodu jest jeszcze mniejszy. Przelicza się go wtedy proporcjo-nalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Ponadto ze składek od przychodu mogą skorzystać jedynie osoby, które w roku wcześniejszym prowadziły działalność przynajmniej przez 60 dni.

Limit zakresu prowadzonej działalności

Z ZUS-u od przychodu nie będą mogły korzystać osoby, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy. Dotyczy to przykładowo osób, które zrezygnowały z etatu w 2016 r. i od 2017 kontynuują współpracę z byłym pracodawcą w tym samym zakresie.

Pozostałe wykluczenia

W przepisach są także wprost wskazane grupy osób, które nie mogą skorzystać z opcji opłacania składek ZUS od przychodu. Są to:

” przedsiębiorcy na karcie podatkowej, korzystający ze zwolnienia z VAT;

” twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody;

” osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przed-szkolnego, placówkę lub ich zespół;

” wspólnik jednoosobowej spółki z o. o.;

” wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

KRS-obowiązek podania adresów do doręczeń

Zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które weszły w życie 15 marca 2018 r., wprowadziły obowiązek składania w KRS informacji na temat adresów do doręczeń osób związanych z polskimi spółkami.

Niżej wymienione osoby mają obowiązek podania do KRS adres do doręczeń :                          

  – osoby reprezentujące podmioty wpisane do KRS, w tym w szczególności członków zarządów, likwidatorów oraz prokurentów (zgodnie ze zmienionym art. 19a ust. 5 ustawy o KRS do wniosku o wpis tych osób należy dołączyć ich oświadczenia obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń),

– osoby reprezentujące, członków organów lub osób uprawnionych do powoływania zarządu spółki (zgodnie z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej należy dołączyć listę obejmującą nazwiska i imiona (firmy) oraz adresy do doręczeń osób wskazanych powyżej; jeśli wspólnikiem spółki jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej).

    

Podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do złożenia powyższych informacji wraz z pierwszym wnioskiem składanym w rejestrze po wejściu w życie nowych przepisów (tj. począwszy od 15 marca br.), jednak nie później niż do 15 września 2019 r.

W przypadku niezastosowania się do wezwania sąd może na zobowiązanych nakładać i ponawiać grzywny (przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych).

                                         

Adres taki może być wskazany dowolnie, w Polsce, na terenie Unii Europejskiej lub poza nią.

Zgodnie jednak z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS, jeżeli adres do doręczeń wskazanych osób znajduje się poza obszarem UE, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Wprawdzie w uzasadnieniu do wprowadzonych zmian jest mowa o miejscu zamieszkiwania poszczególnych osób, jednak ustawa o KRS wskazuje wyłącznie na adres do doręczeń. 

Należy zatem uznać, że wskazywany adres do doręczeń nie musi być prywatnym adresem stałego zamieszkania danej osoby. Może być natomiast adresem służbowym, pod którym spełnione będą warunki wskazane powyżej (stały odbiór i dalsze przekazywanie).

                                         

Zgodnie z nowym art. 19a ust. 5b każdorazową zmianę adresu do doręczeń należy zgłosić do KRS. Szczególnie problematyczne może to być w przypadku zmian adresów osób upoważnionych do reprezentowania wspólnika będącego osobą prawną. Prawnicy reprezentujący dany podmiot w Polsce mogą nie wiedzieć o takich zmianach. Tej wiedzy nie będzie mieć również KRS, jeżeli nie zostanie zawiadomiony we właściwym czasie.

             

Śmierć przedsiębiorcy

Problem sukcesji firm rodzinnych reguluje uchwalona w dniu 05.07.2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.  Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. W mocy zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą kontynuowały jego prowadzenie. Obecnie śmierć przedsiębiorcy powoduje automatyczną likwidacje prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa zakłada wprowadzenie nowej instytucji pod pojęciem „przedsiębiorstwa w spadku”, które będzie zarządzane przez „zarządcę sukcesyjnego”.

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 zapowiedź

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Obejmą one przedsiębiorców i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wśród nowości będą m.in. niższa stawka CIT, exit tax i nowe zasady opodatkowania bitcoinów.

 

Uwaga na ulgę na ZUS

Odział ZUS w Gdańsku w dniu 24 lipca 2018 r. wydał decyzję nr 285 (DI/100000/43/822/2018). Decyzja odnosiła się do zapytania przedsiębiorcy, który chciał skorzystać z usług kontrahentów, pobierających m.in. ulgę na start. Ów przedsiębiorca chciał się upewnić, że może im wypłacać należności bez obowiązku odprowadzania składek ZUS.

Odprowadzanie wspomnianych składek, co wydaje się rozsądne, nie jest obowiązkiem kontrahenta (przedsiębiorcy), gdyż korzysta on z wspomnianej „ulgi na start”.

ZUS odpowiada, że osoby, które korzystają z „ulgi na start”, mimo że są pełnoprawnymi przedsiębiorcami, widnieją w CEIDG, mają nadany NIP i REGON… nie są przedsiębiorcami  Spowodowane jest to brzmieniem artykułu 8 ust. 6a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Powołanie do życia wspomnianego artykułu miało miejsce w tym samym akcie prawnym, który odpowiada za wprowadzenie do polskiego systemu prawnego „ulgi na start”. Wysoce racjonalny ustawodawca spowodował, że przedsiębiorcy korzystający z „ulgi na start” nie są w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych przedsiębiorcami. Niedorzeczne, prawda?

Konsekwencje takiego stanowiska :

Fakt, że osoba korzystająca z ulgi na start nie jest dla ZUS przedsiębiorcą oznacza, że podejmując współpracę z taką osobą należy odprowadzić składki społeczne od wypłaconego jej wynagrodzenia, wypłaconego na podstawie faktury wystawionej przez tę osobę.

Powoduje to obowiązek sprawdzenia, czy nasz kontrahent korzysta z wspomnianej „ulgi na start”,.

Oczywiście z jednej strony podnosi to koszty współpracy, ale równocześnie nieprawdopodobnie ją komplikuje. Obecnie zlecając komuś wykonanie jakiejś pracy, pomimo tego, że osoba ta jest przedsiębiorcą, powinniśmy się zainteresować tym jak długo osoba ta prowadzi działalność gospodarczą i czy przypadkiem nie korzysta z „ulgi na start”. Co ważne, informacja taka nie jest powszechnie dostępna i w praktyce możemy opierać się tylko na oświadczeniu naszego kontrahenta. Wydaje się dużo prostsze po prostu zrezygnowanie, dla bezpieczeństwa i ułatwienia sobie życia, ze współpracy z kimś, kto prowadzi działalność gospodarczą mniej niż 6 miesięcy.

Tak więc, w świetle dopisanego art. 8 ust. 6a „ulga na start” nie jest tak naprawdę żadną ulgą. Obowiązek zapłaty składek społecznych za takiego przedsiębiorcę został zdjęty z przedsiębiorcy i przerzucony na jego kontrahentów.

ceny transferowe- zmiany

Dziś transakcje z podmiotami powiązanymi musi dokumentować każda firma, której przychody lub koszty przekroczyły rok wcześniej 2 mln euro i która zarazem zrealizowała w ciągu roku „jednolite” transakcje o wartości przekraczającej progi istotności. Wskutek tego zdarza się, że opiewających na ogromne kwoty transakcji z podmiotem powiązanym nie dokumentowały firmy o niskich przychodach lub kosztach. Z drugiej zaś strony podatnicy, u których nieznacznie przekroczyły one 2 mln, dokumentowali transakcje o wartości np. 50 tys. euro.Dlatego zniknąć ma próg przychodów i kosztów, po przekroczeniu którego trzeba dziś tworzyć dokumentację cen transferowych (obecnie wynosi on 2 mln euro). Ponadto wzrosnąć mają progi istotności transakcji – do 2 mln zł bądź 10 mln zł, w zależności od jej typu. Obecnie ich wysokość waha się od 50 tys. euro (ok. 214 tys. zł) do 500 tys. euro (ok. 2,1 mln zł).

Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia  2019 r. W efekcie – jak twierdzi Ministerstwo Finansów – mniej podatników będzie musiało sporządzać dokumentację cen transferowych, za to obowiązek ten będzie dotyczyć wszystkich największych transakcji, przy których zachodzi największe ryzyko unikania opodatkowania. Stąd w przepisach będą one określane jako transakcje kontrolowane.

Nie będzie się liczyć wielkość przychodów ani kosztów podatnika, a tylko to, jaka jest wartość transakcji z podmiotem powiązanym.