informacje bieżące

I. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1 zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2 prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3 dochodzenie roszczeń;
4. archiwizacja;
5 udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
6 prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
II. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1 udzielona zgoda;
2 konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4 konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1 procesorom w związku ze zleconymi przez Kancelarię  działaniami realizowanymi w imieniu Kancelarii;
2 Kancdelarii i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3 firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
4 innym kancelariom prawnym i podatkowym
5 podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
III. Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
1 działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

2 obsługa poczty na serwerach pocztowych Gmail

3 gromadzenia notatek na serwerach Evernote.