Uchwała SN w sprawie kosztów procesu

Koszty procesu w sprawach alimentacyjnych

W sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego strona pozwana, która na jego podstawie jest uprawniona do egzekwowania należnych jej świadczeń alimentacyjnych, jest ustawowo zwolniona od kosztów sądowych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

Nowy Ład – zmiany w wynagrodzeniach w 2022 r

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących wynagrodzeń sugerujemy , oczywiście o ile to możliwe , aby dokonać wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2021 r w terminie do końca roku. Pozwoli to uniknąć nieoczekiwanych przygód z nowymi przepisami.

nowe obowiązki odpady u przedsiębiorców

Uwaga  w przypadku niektórych przedsiębiorców wraz z nowym rokiem wystąpi kolejny obowiązek: dokonanie wpisu do Rejestru-BDO (bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Wpisu należy dokonać do końca 2019 roku.
Od stycznia 2020 roku na podatników, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet do miliona złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd.

Proszę o weryfikację czy są Państwo zobowiązani do dokonania tego wpisu. W tym celu należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim.

Proszę o  wpis do tego rejestru tylko wtedy gdy  naprawdę jest  taki obowiązek, albowiem zarejestrowanie się  rodzi kolejny obowiązek : prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Obowiązkowy split payment od 11.11.2019 r

Odwrócone obciążenie oraz odpowiedzialność solidarna, z perspektywy czasu okazują się być niewystarczające w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Dlatego od 1.11.2019 r. w niektórych branżach obowiązkowo zastąpi je mechanizmu podzielonej płatności. Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności stosowana w tych branżach będzie jednak funkcjonowała równolegle z dotychczasowym fakultatywnym systemem split payment.

Ku uwadze zabieganych

Wiem, że się powtarzam !!!

Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. zł.

Jeżeli płatność trafi na konto spoza białej listy, to nie będzie można wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z tym że będzie tak dopiero od 1 stycznia 2020 r.

W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli weryfikować za każdym razem, czy przelewają należność kontrahentowi na właściwy rachunek

niektóre zmiany w przepisach podatkowych wrzesień 2019 r

Od 1 września wystawianie faktur na podstawie paragonów nie będzie już możliwe. Przedsiębiorca od razu otrzyma fakturę. Chyba że na paragonie znajdzie się NIP nabywcy.

Od 1 września br. niektórzy przedsiębiorcy o rocznych obrotach do 200 tys. zł nie będą już mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Chodzi o podatników, którzy handlują:

  • m.in. elektroniką, sprzętem elektrycznym, RTV i AGD oraz kosmetykami na odległość (np. przez internet, przez telefon);
  • częściami do samochodów i motocykli – niezależnie od sposobu realizacji dostawy.

Dotyczy to również podatników świadczących usługi ściągania długu, w tym factoringu.

zobacz także:

Od 1 września 2019 r. firmy te będą musiały rozliczać VAT jako czynni podatnicy, niezależnie od wartości obrotu.

Biała lista

Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. zł.

Jeżeli płatność trafi na konto spoza białej listy, to nie będzie można wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z tym że będzie tak dopiero od 1 stycznia 2020 r.

W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli weryfikować za każdym razem, czy przelewają należność kontrahentowi na właściwy rachunek

Ministerstwa Finansów przygotowało nową strukturę logiczną JPK dla faktur VAT RR. Nowa struktura o symbolu JPK_FA_RR(1) będzie obowiązywać od 1 września 2019 r. Od tej daty zmianie ulegają również przepisy w zakresie wystawiania faktur VAT RR.

Faktura VAT RR

Zgodnie z przepisami (art. 116 ustawy o VAT) faktura VAT RR to faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych.

Wspomniana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie (z licznymi wyjątkami) 1 września 2019 r., wprowadziła szereg zmian w zakresie przepisów dotyczących zasad wystawiania faktur VAT RR. Poniżej przedstawiamy aktualne przepisy, z wytłuszczeniem zmian wprowadzanych ustawą.

Jedna ze zmian zakłada, że faktura VAT RR nie będzie musiała zawierać numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną (uchylony art. 116 ust. 2 pkt 3).

Inna zmiana przewiduje, że fakturę VAT RR będzie można, za zgodą dostawcy, wystawiać, podpisywać i przesyłać w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną może być wystawiane, podpisywane i przesyłane także oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Kolejne grupy podatników bez zwolnienia w VAT

Od 1 września ze zwolnienia z VAT nie skorzystają, niezależnie od wysokości sprzedaży, m. in. podatnicy, którzy prowadzą sklepy internetowe z komputerami, urządzeniami elektronicznymi, RTV, AGD czy z preparatami kosmetycznymi. Zakaz korzystania ze zwolnienia dotyczy również podatników świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Dla tych podatników oznacza to zasadniczo obowiązek złożenia do 31 sierpnia 2019 r. zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji

Zmiany w jpk w 2020 r i nowe obowiązki przedsiębiorców

Nowe JPK_VAT, które wchłonie deklaracje, wymusi informowanie fiskusa o 30 grupach sprzedawanych produktów. Oprócz standardowych oznaczeń, np. 01 dla alkoholi, będą takie, jak np. MPP, czyli transakcje objęte split paymentem. Tego typu oznaczenia powinny się znaleźć na fakturach i w deklaracjach jpk składanych po 1 stycznia 2020 r

Pilne – obowiązkowe oświadczenie niezbędne dla utrzymania ceny dostawy energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie 2018 r.

Dotyczy: ustawowego obowiązku złożenia przez odbiorców końcowych
do dnia 27 lipca 2019 r. przedsiębiorstwu energetycznemu
wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią
elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej
albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą (Tauronowi Sprzedaż Spółka
z o.o.), oświadczenia o spełnieniu przesłanek kwalifikujących
podmiot do grupy jednostek sektora finansów publicznych.
Informuję, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 29 czerwca 2019 r.
brzmieniu art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2538 z późn. zm.), każdy odbiorca końcowy będący:
1) mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą w
rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
2) szpitalem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);
3) jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
4) inną, niż określona w pkt 3, państwową jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
ma obowiązek złożenia do 27 lipca 2019 r. oświadczenia o
spełnieniu przesłanek kwalifikujących dany podmiot do sektora
jednostek finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869) lub innych państwowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej.
W załączeniu wzór oświadczenia, który każdy odbiorca końcowy
(zawierający umowę szczegółową sprzedaży energii elektrycznej)
powinien przesłać do Tauron Sprzedaż Spółka z o.o..
Oświadczenie jest niezbędne dla utrzymania ceny dostawy energii
elektrycznej w 2019 r. na poziomie 2018 r. (!).

zmiany w VAT od 1 września 2019 r

INFORMACJA DOT ZMIAN W PODATKU VAT, WCHODZĄCYCH W ŻYCIE 1-GO WRZEŚNIA 2019r:

Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa nowelizująca wprowadza tzw. “Białą listę podatników VAT”, tzn. jeden kompletny wykaz (rejestr) podatników VAT, który zawierał będzie m.in. całą historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT. Wykaz umożliwi sprawdzenie statusu kontrahenta na potrzeby VAT w dniu dokonania transakcji. Dodatkowo w rejestrze znajdzie się numer rachunku rozliczeniowego podatnika. Ustawa przewiduje również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych zakładające brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty dokonanej na rachunek inny niż wskazany w wykazie, jednakże ww. sankcja obowiązywać będzie od 1.01.2020 r.

W związku z powyższymi zmianami sugerujemy weryfikację zgłoszonych do urzędu skarbowego rachunków bankowych, gdyż dane w rejestrze opierać się będą przede wszystkim na informacjach już posiadanych przez organy podatkowe.

Dnia 1 września 2019 roku ma również wejść w życie projekt z 14 maja 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje uchylenie załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT (załączników wskazujących na towary i usługi, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadza w ich miejsce załącznik nr 15 do ustawy o VAT. Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte będę obowiązkowym split paymentem, jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy obowiązkowy split payment będą mieli obowiązek nanoszenie na fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty w formie split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku, ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (sankcje nie będą dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną  regulacje dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT).

Wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu oznacza konieczność fakturowania wszystkich transakcji z podatkiem VAT, ale konieczna jest weryfikacja, kiedy należy umieścić na fakturze określony zapis. Sankcja w przypadku jego braku może być bowiem bardzo dotkliwa.

 

Zmiany podatkowe od 2020 r

Zgodnie bowiem z projektowanym art. 61b Ordynacji podatkowej, od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego ma być udostępniany po podaniu identyfikatora podatkowego, za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub przez urząd skarbowy.

Obecnie jest tak, że każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia ww. dochodów. Powstanie zobowiązania w podatkach PIT i CIT powoduje obowiązek dokonania wpłat na różne rachunki bankowe. Zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika również wiąże się z potrzebą dokonywania płatności na właściwe rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego, co oznacza konieczność każdorazowego wyszukania takiego numeru rachunku.

Projektowane rozwiązania, jak uzasadnia ustawodawca, przyczynią się do wyeliminowania tych uciążliwości, a także będą skutkować zwiększeniem komfortu podatnika w obszarze dokonywania płatności oraz oszczędnością czasu, a także zminimalizują ryzyko nieprawidłowego przekazania wpłat.

 Indywidualny rachunek podatkowy będzie zawierał sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy.

Identyfikacja podatnika lub płatnika w sposób jednoznaczny jest możliwa jedynie po identyfikatorze podatkowym,tj. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest to numer PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów – NIP, stąd konieczność użycia wskazanych numerów w strukturze indywidulanego rachunku podatkowego.

Taki sposób identyfikacji wpłat obowiązuje również dziś poprzez dedykowane pola na deklaracjach bądź formatce przelewu podatkowego. Należy podkreślić, że indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego.

Indywidualny rachunek podatkowy nie ma zawierać historii wpłat podatników.  Zwroty nadpłat nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak jak dotychczas na rachunki bankowe zgłoszone