Pilne – obowiązkowe oświadczenie niezbędne dla utrzymania ceny dostawy energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie 2018 r.

Dotyczy: ustawowego obowiązku złożenia przez odbiorców końcowych
do dnia 27 lipca 2019 r. przedsiębiorstwu energetycznemu
wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią
elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej
albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą (Tauronowi Sprzedaż Spółka
z o.o.), oświadczenia o spełnieniu przesłanek kwalifikujących
podmiot do grupy jednostek sektora finansów publicznych.
Informuję, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 29 czerwca 2019 r.
brzmieniu art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2538 z późn. zm.), każdy odbiorca końcowy będący:
1) mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą w
rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
2) szpitalem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);
3) jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
4) inną, niż określona w pkt 3, państwową jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
ma obowiązek złożenia do 27 lipca 2019 r. oświadczenia o
spełnieniu przesłanek kwalifikujących dany podmiot do sektora
jednostek finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869) lub innych państwowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej.
W załączeniu wzór oświadczenia, który każdy odbiorca końcowy
(zawierający umowę szczegółową sprzedaży energii elektrycznej)
powinien przesłać do Tauron Sprzedaż Spółka z o.o..
Oświadczenie jest niezbędne dla utrzymania ceny dostawy energii
elektrycznej w 2019 r. na poziomie 2018 r. (!).