zmiany w prawie pracy od 4 maja 2019 r

Od 4 maja 2019 r. pracodawcy wystarczy  od osoby przyjmowanej do pracy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku uzyskane od poprzedniego pracodawcy.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy oraz osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Od 4 maja 2019 r. pracodawca uzyskał prawo do żądania od ww. osób aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Podstawa prawna:

art. 229 § 1(3), 7, 7(1) kodeksu pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *