Należności z tytułu faktur wystawionych przez spadkodawcę, wypłacone spadkobiercom

Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) – dalej u.p.s.d., dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

W świetle tego przepisu w przedstawionej sytuacji dłużnik nie musi w żaden sposób opodatkowywać wskazanej należności. Obowiązany jest jedynie poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spadkobierców o dokonanej wypłacie oraz jej wysokości (w terminie 14 dni od dnia wypłaty). Informacja ta może mieć dowolną formę pisemną, gdyż nie ma obowiązującego jej wzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *