zmiany w prawie pracy od 4 maja 2019 r

Od 4 maja 2019 r. pracodawcy wystarczy  od osoby przyjmowanej do pracy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku uzyskane od poprzedniego pracodawcy.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy oraz osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Od 4 maja 2019 r. pracodawca uzyskał prawo do żądania od ww. osób aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Podstawa prawna:

art. 229 § 1(3), 7, 7(1) kodeksu pracy

Należności z tytułu faktur wystawionych przez spadkodawcę, wypłacone spadkobiercom

Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) – dalej u.p.s.d., dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

W świetle tego przepisu w przedstawionej sytuacji dłużnik nie musi w żaden sposób opodatkowywać wskazanej należności. Obowiązany jest jedynie poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spadkobierców o dokonanej wypłacie oraz jej wysokości (w terminie 14 dni od dnia wypłaty). Informacja ta może mieć dowolną formę pisemną, gdyż nie ma obowiązującego jej wzoru.