Zmiany w jpk w 2020 r i nowe obowiązki przedsiębiorców

Nowe JPK_VAT, które wchłonie deklaracje, wymusi informowanie fiskusa o 30 grupach sprzedawanych produktów. Oprócz standardowych oznaczeń, np. 01 dla alkoholi, będą takie, jak np. MPP, czyli transakcje objęte split paymentem. Tego typu oznaczenia powinny się znaleźć na fakturach i w deklaracjach jpk składanych po 1 stycznia 2020 r

Pilne – obowiązkowe oświadczenie niezbędne dla utrzymania ceny dostawy energii elektrycznej w 2019 r. na poziomie 2018 r.

Dotyczy: ustawowego obowiązku złożenia przez odbiorców końcowych
do dnia 27 lipca 2019 r. przedsiębiorstwu energetycznemu
wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią
elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej
albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą (Tauronowi Sprzedaż Spółka
z o.o.), oświadczenia o spełnieniu przesłanek kwalifikujących
podmiot do grupy jednostek sektora finansów publicznych.
Informuję, iż zgodnie z obowiązującym od dnia 29 czerwca 2019 r.
brzmieniu art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
2538 z późn. zm.), każdy odbiorca końcowy będący:
1) mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą w
rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
2) szpitalem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);
3) jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
4) inną, niż określona w pkt 3, państwową jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
ma obowiązek złożenia do 27 lipca 2019 r. oświadczenia o
spełnieniu przesłanek kwalifikujących dany podmiot do sektora
jednostek finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
869) lub innych państwowych jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej.
W załączeniu wzór oświadczenia, który każdy odbiorca końcowy
(zawierający umowę szczegółową sprzedaży energii elektrycznej)
powinien przesłać do Tauron Sprzedaż Spółka z o.o..
Oświadczenie jest niezbędne dla utrzymania ceny dostawy energii
elektrycznej w 2019 r. na poziomie 2018 r. (!).

zmiany w VAT od 1 września 2019 r

INFORMACJA DOT ZMIAN W PODATKU VAT, WCHODZĄCYCH W ŻYCIE 1-GO WRZEŚNIA 2019r:

Z dniem 1 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1018). Ustawa nowelizująca wprowadza tzw. “Białą listę podatników VAT”, tzn. jeden kompletny wykaz (rejestr) podatników VAT, który zawierał będzie m.in. całą historię podmiotu związaną z rejestracją, wykreśleniem oraz przywróceniem statusu podatnika VAT. Wykaz umożliwi sprawdzenie statusu kontrahenta na potrzeby VAT w dniu dokonania transakcji. Dodatkowo w rejestrze znajdzie się numer rachunku rozliczeniowego podatnika. Ustawa przewiduje również zmiany w ustawach o podatkach dochodowych zakładające brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w przypadku zapłaty dokonanej na rachunek inny niż wskazany w wykazie, jednakże ww. sankcja obowiązywać będzie od 1.01.2020 r.

W związku z powyższymi zmianami sugerujemy weryfikację zgłoszonych do urzędu skarbowego rachunków bankowych, gdyż dane w rejestrze opierać się będą przede wszystkim na informacjach już posiadanych przez organy podatkowe.

Dnia 1 września 2019 roku ma również wejść w życie projekt z 14 maja 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje uchylenie załączników nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT (załączników wskazujących na towary i usługi, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia) oraz wprowadza w ich miejsce załącznik nr 15 do ustawy o VAT. Towary oraz usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT objęte będę obowiązkowym split paymentem, jeżeli transakcja dokonywana będzie pomiędzy podatnikami, a jej jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczać będzie 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Podatnicy wystawiający faktury, których dotyczy obowiązkowy split payment będą mieli obowiązek nanoszenie na fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli podatnik nie dokona zapłaty w formie split payment, pomimo istnienia takiego obowiązku, ustawodawca przewidział sankcję w wysokości 100% podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność (sankcje nie będą dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe). W związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności uchylone zostaną  regulacje dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT).

Wprowadzenie obligatoryjnego split paymentu oznacza konieczność fakturowania wszystkich transakcji z podatkiem VAT, ale konieczna jest weryfikacja, kiedy należy umieścić na fakturze określony zapis. Sankcja w przypadku jego braku może być bowiem bardzo dotkliwa.

 

Zmiany podatkowe od 2020 r

Zgodnie bowiem z projektowanym art. 61b Ordynacji podatkowej, od dnia 1 stycznia 2020 r. podatnikowi oraz płatnikowi zostanie udostępniony indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego ma być udostępniany po podaniu identyfikatora podatkowego, za pośrednictwem strony internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub przez urząd skarbowy.

Obecnie jest tak, że każdy z urzędów skarbowych posiada odrębne rachunki bankowe właściwe do gromadzenia ww. dochodów. Powstanie zobowiązania w podatkach PIT i CIT powoduje obowiązek dokonania wpłat na różne rachunki bankowe. Zmiana właściwości miejscowej lub rzeczowej podatnika lub płatnika również wiąże się z potrzebą dokonywania płatności na właściwe rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego, co oznacza konieczność każdorazowego wyszukania takiego numeru rachunku.

Projektowane rozwiązania, jak uzasadnia ustawodawca, przyczynią się do wyeliminowania tych uciążliwości, a także będą skutkować zwiększeniem komfortu podatnika w obszarze dokonywania płatności oraz oszczędnością czasu, a także zminimalizują ryzyko nieprawidłowego przekazania wpłat.

 Indywidualny rachunek podatkowy będzie zawierał sumę kontrolną, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku oraz identyfikator podatkowy.

Identyfikacja podatnika lub płatnika w sposób jednoznaczny jest możliwa jedynie po identyfikatorze podatkowym,tj. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług jest to numer PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów – NIP, stąd konieczność użycia wskazanych numerów w strukturze indywidulanego rachunku podatkowego.

Taki sposób identyfikacji wpłat obowiązuje również dziś poprzez dedykowane pola na deklaracjach bądź formatce przelewu podatkowego. Należy podkreślić, że indywidualny rachunek podatkowy będzie wykorzystywany wyłącznie do dokonywania wpłat i identyfikacji podmiotu na poziomie urzędu skarbowego.

Indywidualny rachunek podatkowy nie ma zawierać historii wpłat podatników.  Zwroty nadpłat nie będą dokonywane na indywidualne rachunki podatkowe, lecz tak jak dotychczas na rachunki bankowe zgłoszone

zmiany w prawie pracy od 4 maja 2019 r

Od 4 maja 2019 r. pracodawcy wystarczy  od osoby przyjmowanej do pracy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku uzyskane od poprzedniego pracodawcy.

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy oraz osoby pozostające jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Od 4 maja 2019 r. pracodawca uzyskał prawo do żądania od ww. osób aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

Podstawa prawna:

art. 229 § 1(3), 7, 7(1) kodeksu pracy

Należności z tytułu faktur wystawionych przez spadkodawcę, wypłacone spadkobiercom

Jak stanowi art. 19 ust. 1 ustawy z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2018 r. poz. 644 ze zm.) – dalej u.p.s.d., dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty.

W świetle tego przepisu w przedstawionej sytuacji dłużnik nie musi w żaden sposób opodatkowywać wskazanej należności. Obowiązany jest jedynie poinformować naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spadkobierców o dokonanej wypłacie oraz jej wysokości (w terminie 14 dni od dnia wypłaty). Informacja ta może mieć dowolną formę pisemną, gdyż nie ma obowiązującego jej wzoru.

Boże Narodzenie

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. 

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. 


 Życzy Kancelaria Radcy Prawnego LEX Zbigniew Łątka i załogą

2019 zmiany w ZUS

Składki ZUS od Nowego 2019 roku

Składki ZUS wyliczane od przychodu miały być ulgą dla sporej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę. Tymczasem okazuje się, że ustawodawca wprowadził do przepisów sporo wykluczeń. Aby móc płacić mniejsze składki, należy wypełnić określone warunki. Jeśli przedsiębiorca nie spełni choćby jednego z nich, nie będzie mógł skorzystać z tej możliwości.

Limit przychodu

Pierwszym i podstawowym warunkiem jest limit przychodu. Aby przedsiębiorca mógł w 2019 r. opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, jego przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 63 000 zł netto. Przy stałych przychodach daje to limit miesięczny w wysokości 5250 zł netto. W dodatku jedynie przedsiębiorcy opłacający duży ZUS mogą rozważać płacenie składek od przychodu.

Limit czasu prowadzenia działalności

Jeśli w 2018 r. działalność była prowadzona tylko przez część roku, np. ze względu na jej zawieszenie lub założenie w trakcie roku, limit przychodu jest jeszcze mniejszy. Przelicza się go wtedy proporcjo-nalnie do liczby dni prowadzenia działalności. Ponadto ze składek od przychodu mogą skorzystać jedynie osoby, które w roku wcześniejszym prowadziły działalność przynajmniej przez 60 dni.

Limit zakresu prowadzonej działalności

Z ZUS-u od przychodu nie będą mogły korzystać osoby, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy. Dotyczy to przykładowo osób, które zrezygnowały z etatu w 2016 r. i od 2017 kontynuują współpracę z byłym pracodawcą w tym samym zakresie.

Pozostałe wykluczenia

W przepisach są także wprost wskazane grupy osób, które nie mogą skorzystać z opcji opłacania składek ZUS od przychodu. Są to:

” przedsiębiorcy na karcie podatkowej, korzystający ze zwolnienia z VAT;

” twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody;

” osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę lub inną formę wychowania przed-szkolnego, placówkę lub ich zespół;

” wspólnik jednoosobowej spółki z o. o.;

” wspólnicy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

KRS-obowiązek podania adresów do doręczeń

Zmiany do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które weszły w życie 15 marca 2018 r., wprowadziły obowiązek składania w KRS informacji na temat adresów do doręczeń osób związanych z polskimi spółkami.

Niżej wymienione osoby mają obowiązek podania do KRS adres do doręczeń :                          

  – osoby reprezentujące podmioty wpisane do KRS, w tym w szczególności członków zarządów, likwidatorów oraz prokurentów (zgodnie ze zmienionym art. 19a ust. 5 ustawy o KRS do wniosku o wpis tych osób należy dołączyć ich oświadczenia obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń),

– osoby reprezentujące, członków organów lub osób uprawnionych do powoływania zarządu spółki (zgodnie z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej należy dołączyć listę obejmującą nazwiska i imiona (firmy) oraz adresy do doręczeń osób wskazanych powyżej; jeśli wspólnikiem spółki jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej).

    

Podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do złożenia powyższych informacji wraz z pierwszym wnioskiem składanym w rejestrze po wejściu w życie nowych przepisów (tj. począwszy od 15 marca br.), jednak nie później niż do 15 września 2019 r.

W przypadku niezastosowania się do wezwania sąd może na zobowiązanych nakładać i ponawiać grzywny (przewidziane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych).

                                         

Adres taki może być wskazany dowolnie, w Polsce, na terenie Unii Europejskiej lub poza nią.

Zgodnie jednak z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS, jeżeli adres do doręczeń wskazanych osób znajduje się poza obszarem UE, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Wprawdzie w uzasadnieniu do wprowadzonych zmian jest mowa o miejscu zamieszkiwania poszczególnych osób, jednak ustawa o KRS wskazuje wyłącznie na adres do doręczeń. 

Należy zatem uznać, że wskazywany adres do doręczeń nie musi być prywatnym adresem stałego zamieszkania danej osoby. Może być natomiast adresem służbowym, pod którym spełnione będą warunki wskazane powyżej (stały odbiór i dalsze przekazywanie).

                                         

Zgodnie z nowym art. 19a ust. 5b każdorazową zmianę adresu do doręczeń należy zgłosić do KRS. Szczególnie problematyczne może to być w przypadku zmian adresów osób upoważnionych do reprezentowania wspólnika będącego osobą prawną. Prawnicy reprezentujący dany podmiot w Polsce mogą nie wiedzieć o takich zmianach. Tej wiedzy nie będzie mieć również KRS, jeżeli nie zostanie zawiadomiony we właściwym czasie.